pic
pic
خروج منی بر اثر بازی با همسر در حالت روزه
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۴:۱۱

اگر در ماه رمضان شوهر نتواند خود را کنترل نمايد و با بدن زن خود را تحريک کند و مني از او خارج شود، روزه مرد و زن چه حکمي دارد؟

روزه مرد باطل مي شود و كفاره هم واجب مي شود و در صورتي كه زن به اوج شهوت رسيده باشد و در اين حالت رطوبتي نيز از او خارج شود روزه او نيز باطل و كفاره هم واجب مي شود مگر اينكه مرد زن را مجبور نمايد که در آن صورت كفاره به عهده‌ي مرد مي‌باشد.

۵۰۷ بازدید