pic
pic
تزریق آمپول ویتامین و تقویتی در حالت روزه
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۱:۱۰

آيا آمپول ويتاميني كه مربوط به تقويت بدن باشد روزه را باطل مي کند ؟

آمپول تقويتي روزه را باطل مي كند.

۶۲۴ بازدید