pic
pic
رسیدن قطره چشم و گوش به حلق روزه دار
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۰:۱۷

قطره چشم و گوش در صورتي که مزه يا بوي آن به حلق برسد آيا روزه را باطل مي کند؟

روزه را باطل نمي كند ولي براي شخص روزه دار کراهت دارد.

۴۴۲ بازدید