pic
pic
استشمام بوی عطر و پیاز و ... در حالت روزه
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۴۷

آيا بوي رنگ ساختمان ، بوي پياز و سبزي سرخ کرده و يا بوي گاز و مواد سوختني و يا چيزي که بوي متعفن داشته باشد اگر به مشام روزه دار برسد آيا روزه اش باطل مي شود؟

خير، امثال چيزهايي که در سوال نوشته شده روزه را باطل نمي کند.

۵۶۴ بازدید