pic
pic
فرو بردن بدون اراده خون در حالت روزه
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۰:۳۸

من خونريزي لثه دارم آيا فرو بردن بدون اراده خون همراه آب دهان روزه را باطل ميکند يا نه؟

اگر بدون اراده باشد مبطل روزه نيست.

۵۲۵ بازدید