pic
pic
مصرف کفاره و فطریه برای ساخت و مخارج حسینیه
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۰:۱۵

آيا فطريه و کفاره را مي‌‌توان براي ساختن و مخارج حسينيه مصرف کرد؟

كفاره بايد در مخارج فقراء صرف شود، ولي زكات فطره را مي‌‌توانيد در مسجد يا حسينيه مصرف كنيد، لكن مصرف آن در مورد فقراء أرجحيت دارد.

۸۵۰ بازدید