pic
pic
غرغره کردن در حالت روزه
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۱:۱۱

ايا روزه دار ميتواند جهت درمان سرما خوردگي با اب نمك غرغره كند ؟

در صورتي كه چيزي را فرو نبرد اشكالي ندارد. 

۴۲۹ بازدید