pic
pic
کفاره روزه زنی که قادر بر روزه گرفتن نیست
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۱:۱۵

اگر خانمي از سالها پيش به دليل بيماري معده (که همچنان هم ادامه دارد) مطلقا قادر به گرفتن روزه نبوده و در تعدادي از آن سالها به دليل بيکاري شوهرش امکان پرداخت کفاره نداشته ولي حالا امکان پرداخت برايش فراهم شده است، اين کفاره را چگونه بايد پرداخت کند؟ آيا بايد براي آن سالهايي هم که امکان پرداخت برايش فراهم نبوده حالا کفاره دهد و يا فقط کفاره ي روزه هاي آن سالي که امکان پرداخت برايش فراهم شده به بعد را پرداخت کند؟

اگر زن مطلقا نتواند روزه بگیرد و در بین سال هر چند به صورت تدریجی نیز نتواند روزه بگیرد قضای روزه ها بر او واجب نیست، لیکن اگر توان مالی دارد برای هر روز یک مد(750 گرم) طعام به فقیر بدهد. و کفاره سال هایی را که توان مالی نداشته نیز به احتیاط واجب بدهد.
اگر خودش توان مالی ندارد چنانچه شوهرش از طرف او کفاره را بدهد صحیح است.
اگر شوهرش ندهد و زن هم توان مالی نداشته باشد، زن باید استغفار کند، هر چند یک مرتبه «أستغفر الله» بگوید کفایت می‌‌کند.
اگر بعدا خود زن توان مالی پیدا کند به احتیاط واجب کفاره یک مد طعام را برای هر روز حتی برای روزهای سال هایی که توان مالی نداشته، بدهد.

۱,۱۶۰ بازدید