pic
pic
حق مطالبه و حق حبس زوجه در صورت عدم قدرت بر پرداخت مهریه
در تاریخ ۰۴ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۲:۵۵

مهریه خانمی 80 گرم طلای 18 عیار به صورت عندالمطالبة و 313 سکه بهارآزادی با شرط عندالقدرة و الاستطاعة مي باشد.
80 گرم طلای 18 عیار عندالمطالبة توسط زوج پرداخت شده و در مورد 313 عدد سکه عندالقدرة و الاستطاعة، نظر به کارمند بودن زوج و عدم استطاعت پرداخت دفعی، حکم به تقسیط و پرداخت هر سه ماه، یک عدد سکه شده است.
الف) آیا با این شرایط، زوجه حق حبس دارد؟
ب) با توجه به شرط عندالقدرة و الاستطاعة، با پرداخت اولین قسط، حق حبس از بین می رود یا تا آخرین قسط حق حبس باقی است؟


اگر مهریه به صورت مؤجل و عند القدرة بوده است، زن حق حبس و حق امتناع از نزدیکی شوهر ندارد و تا زمانی که شوهر قدرت مالی برای پرداخت تمام مهریه پیدا نکند زن حق مطالبه و حق امتناع و حبس را ندارد.

۵۳۹ بازدید