pic
pic
مقدار مجاز پوشيده نبودن پاي زن
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۵:۳۱

برهنه بودن پاي زن در ديد عموم آيا جايز است؟ تا چه اندازه مجاز است؟

خير، خانم‌‌ها بايد حتي رو و کف پا را از نامحرم بپوشانند، لکن براي نماز در صورتي که نامحرمي نبيند، پوشاندن پا تا مچ لازم نيست.

۲۷۴ بازدید

مقدار مجاز نگاه به بدن مرد نامحرم
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۵:۳۱

زن بدون قصد لذت به چه مقدار از بدن مرد نامحرم مي‌‌تواند نگاه کند؟

با قصد لذت مطلقا جايز نيست و بدون قصد لذت، فقط به صورت و دستها مي‌‌تواند نگاه كند.

۲۶۱ بازدید

اختصاص آيات ارتباط با نامحرم به زنان پيامبر(ص)
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۵:۳۱

آياتي از سوره احزاب كه در رابطه با رابطه با نامحرمان است آيا مختص زنان حضرت است يا در مورد سايرين هم كاربرد دارد؟

خير مختص زنان پيامبر نيست، بلکه آنها اولي به مراعات اينگونه امور بوده‌‌اند. مثلاً تبرّج به زينت، برای هر زني حرام است و  نازک‌‌گوئي و خضوع در گفتار و با عشوه صحبت کردن نيز همينطور.

۲۷۱ بازدید

صحبت با خويشان نامحرم
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۵:۳۱

خانواده زن و شوهري مذهبي هستند و زن و شوهر با هم تفاهم و محبت زيادی دارند. مرد از همسرش مي‌‌خواهدكه با نامحرم صحبت نكند، سلام و احوالپرسي نكند، اما جواب سلام آنها را بدهد، از جمله پسرعموهايش. خانم مي‌‌گويد اگر شرع اين را گفته من هم قبول مي‌‌كنم. آيا شرع اين را رد می‌كند؟

صحبت و سلام و احوالپرسي با پسر عموها و خويشان براي خانم اشکالي ندارد.

۲۳۳ بازدید

زينت بودن ناخن مصنوعي و پوشاندن از نامحرم
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۵:۳۱

در صورتی که زن می داند، کاشت ناخن باعث توجه دیگران به قصد لذت نیست در این فرض پوشاندن ناخن‌‌های کاشته شده لازم است؟ آیا قصد همه انسانها از نگاه، قابل پیش بینی است؟


 چنانچه عرفاً زینت محسوب شود باید از نامحرم پوشانده شود اعم از اینکه بالفعل موجب لذت دیگران بشود یا نشود.  قصد انسانها در نگاه متفاوت است  و نمی توان آن را پیش بینی کرد لیکن ملاک آن است که در نزد عرف زینت محسوب شود.

۴۱۴ بازدید