عَلَم و علامت در عزاداری
در تاریخ ۰۱ آبان ۱۳۹۶ & ساعت ۱۷:۱۳

حكم عَلَم هايى كه در مراسم عزادارى معصومين(عليهم السلام)از آنها استفاده مى شود و بعضى داراى نقش و نگارهايى نيز هستند چيست؟

استفاده از آنها در عزادارى جايز است.

۴۵۴ بازدید