pic
pic
حکم وجوب ستر بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۹:۱۴

حکم وجوب ستر بر زن در نماز و در غیر آن بعد از تغییر جنسیت وی چگونه می‌باشد؟ در صورتی که تغیر به صورت کامل انجام نشده باشد چطور؟

وضعیت جهر و اخفات در نماز در بعد از تغییر جنسیت به چه صورت می‌باشد؟ اگر تغییر به صورت کامل انجام نشده بود، حکم چیست؟ واگر در انجام تغییر شکست حاصل شد و جنسیت خنثی شد تکلیف چیست؟

آیا زن بعد از تغییر کامل جنسیت می‌تواند امام جماعت برای مردان شود؟ مردان بعد از تغییر جنسیت چطور؟ چرا؟

شخص بعد از تغییر جنسیت از نظر احکام لازم است حکم عنوان جدید را رعایت کند و در این جهت فرق نمی‌کند که اصل تغییر و یا اصلاح را جایز بدانیم یا خیر. بنابراین، اگر خنثی، چه مشکل و چه غیرمشکل، به مرد واقعی و یا زن واقعی تبدیل شده باشد، لازم است حکم آن را رعایت نماید و اگر تبدیل و تغییر به صورت کامل انجام نگیرد و مثلاً کسی که بالفعل مرد است، با عمل جراحی به صورت خنثی درآید، در این فرض نیز باید احکام خنثی را رعایت نماید.

۷۴۵ بازدید